خانه | تور دبی (برگ 10)

تور دبی

تور دبی 13 مهر 1395

تور دبی

تور دبی تور دبی هتل 3 صدف و هتل 4 ستاره  کورال دیره   به  مدت 3 شب می باشد. ابن تور  درتاریخ 13 مهر  ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت دبی  انجام میشود و درتاریخ 16 مهر ماه از دبی به سمت تهران مستقیم انجام میشود. این تور شامل ...
بیشتر بخوانید »

تور دبی 12 مهر 1395

تور مالزی

تور دبی تور دبی هتل 3 ستاره دبی پالم   و هتل 4 ستاره سیتی سیزن   به  مدت 3 شب می باشد. ابن تور  درتاریخ 12 مهر  ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت دبی  انجام میشود و درتاریخ 15 مهر ماه از دبی به سمت تهران مستقیم انجام میشود. این ...
بیشتر بخوانید »

تور دبی 12 مهر 1395

تور دبی

تور دبی تور دبی هتل 3 ستاره  نیهال   و هتل 4 ستاره اونو  به  مدت 3 شب می باشد. ابن تور  درتاریخ 12 مهر  ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت دبی  انجام میشود و درتاریخ 15 مهر ماه از دبی به سمت تهران مستقیم انجام میشود. این تور ...
بیشتر بخوانید »

تور دبی 11 مهر 1395

تور دبی

تور دبی تور دبی هتل 3 ستاره  کلاریچ   و هتل 4 ستاره  امارات گراند به  مدت 3 شب می باشد. ابن تور  درتاریخ 11 مهر  ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت دبی  انجام میشود و درتاریخ 14 مهر ماه از دبی به سمت تهران مستقیم انجام میشود. این ...
بیشتر بخوانید »

تور دبی 10 مهر 1395

تور دبی

تور دبی تور دبی هتل 3 ستاره  صدف   و هتل 4 ستاره  کورال دیره  به  مدت 3 شب می باشد. ابن تور  درتاریخ 10 مهر  ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت دبی  انجام میشود و درتاریخ 13 مهر ماه از دبی به سمت تهران مستقیم انجام میشود. این ...
بیشتر بخوانید »

تور دبی 8 مهر 1395

تور دبی

تور دبی تور دبی هتل 3 ستاره  دبی پالم   و   و هتل 4 ستاره  سیتی سیزن   به  مدت 3 شب می باشد. ابن تور  درتاریخ 8 مهر  ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت دبی  انجام میشود و درتاریخ 11 مهر ماه از دبی به سمت تهران مستقیم ...
بیشتر بخوانید »

تور دبی 7 مهر 1395

تور دبی

تور دبی تور دبی هتل 3 ستاره  صدف و   و هتل 4 ستاره  اونیو   به  مدت 3 شب می باشد. ابن تور  درتاریخ 7 مهر  ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت دبی  انجام میشود و درتاریخ 10 مهر ماه از دبی به سمت تهران مستقیم انجام میشود. این تور ...
بیشتر بخوانید »

تور دبی 6 مهر 1395

تور دبی

تور دبی تور دبی هتل صدف و کورال دیره در دبی  به  مدت 3 شب می باشد. ابن تور با پرواز ماهان ایر درتاریخ 6 مهر ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت دبی انجام میشود و درتاریخ 10 مهر ماه از دبی به سمت تهران مستقیم انجام میشود. این ...
بیشتر بخوانید »

تور دبی 6 مهر 1395

تور مالزی

تور دبی تور دبی هتل نیهال و سان اند ساند  در دبی  به  مدت 3 شب می باشد. ابن تور با پرواز ماهان ایر درتاریخ 6 مهر ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت دبی انجام میشود و درتاریخ 9 مهر ماه از دبی به سمت تهران مستقیم انجام میشود. ...
بیشتر بخوانید »

تور دبی 31 شهریور 1395

تور دبی

تور دبی تور دبی هتل صدف و سان اند ساند  در دبی  به  مدت 4 شب می باشد. ابن تور با پرواز ماهان ایر درتاریخ 31 شهریور ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت دبی انجام میشود و درتاریخ 4 مهر ماه از دبی به سمت تهران مستقیم انجام میشود. ...
بیشتر بخوانید »